عنوان
بررسي نقش زنان روستايي و عوامل بيرون سازماني موثر بر عملکرد تعاونيهاي روستايي استان مازندران (مطالعه ي موردي شهرستان سوادکوه)
نویسنده (گان)
نظري کمرودي,جلال;بلالي,حميد;موحدي,رضا
چکیده مقاله
هدف اين پژوهش بررسي نقش زنان روستايي و عوامل بيرون سازماني موثر بر عملکرد تعاوني هاي روستايي استان مازندران مي باشد. در اين تحقيق از روش مطالعه پيمايشي با انجام يك مطالعه موردي بر روي تعاوني هاي روستايي شهرستان سوادکوه استان مازندران استفاده شده است تعداد اعضاي تعاوني هاي روستايي مذکور 10257 نفر بوده است. نمونه آماري با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي 416 نفر (n=416) انتخاب گرديد. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بود روايي پرسشنامه از طريق روش روايي محتوايي و توسط گروهي از متخصصان مربوطه مورد بررسي قرار گرفت. پس از اصلاحات اوليه تعداد 30 نمونه پرسشنامه جهت تعيين پايايي، تكميل گرديده و با استفاده از نرم افزار SPSS و ضريب آلفاي كرونباخ مورد آزمون مقدماتي قرار گرفت و ضريب آلفاي كرونباخ به دست آمده 8.9 درصد محاسبه گرديد. نشان دهنده قابليت اعتماد بالا نسبت به ابزار تحقيق مي باشد. يافته هاي پژوهش در مجموع، بيانگر عملكرد ضعيف شركتهاي تعاوني روستايي، پايين بودن نقش زنان روستايي در مشارکت، همدلي و رضايت در تعاوني‌هاي روستايي و نشان دهنده اين است كه متغيرهاي حمايت ها و مساعدت هاي استانداري، هماهنگي و همدلي و وحدت رويه بين دستگاه هاي دولتي مرتبط، حمايت قانوني دولت از شرکت هاي تعاوني روستايي، وجود زير ساخت هاي مناسب در بخش بر عملکرد اين شركت‌هاي تعاوني روستايي تأثير مثبت و مستقيم داشته و حمايت مستقيم مالي دولت و سياست‌هاي دولت در راستاي کوچک کردن دولت (اصل 44 قانون اساسي) نيز بر عملکرد آنها تأثيري مستقيم اما منفي دارد. متغيرهاي حمايت و مساعدت‌هاي اداره تعاون، وجود موانع اداري در پرداخت تسهيلات بانکي و اتحاديه‌هاي قوي تعاوني روستايي در منطقه متغير عملکردي بيرون سازماني هستند که به صورت مثبت اما غير مستقيم بر عملکرد تعاوني‌هاي روستايي استان مازندران تأثيرگذار مي باشد.

متن کامل مقاله