عنوان
اشتغال زنان در کسب وکارهاي کوچک و نقش آن در توسعه اقتصادي روستاها
نویسنده (گان)
بوذرجمهري,خديجه;قنبري,نسيبه
چکیده مقاله
زنان نيمي از جمعيت جهان را تشکيل مي دهند و از قرن هاي بسيار دور نقشي کليدي را در جوامع شان بازي مي¬کردند. از جمله از قرن ها پيش بهره برداري از باغ¬ها و زراعات در سطح کوچک يکي از مشاغل مورد توجه زنان بود که نقش مهمي را در اقتصاد خانواده بازي مي¬کرد. امروزه روستاها محيط مناسبي براي رشد بخش¬هاي غير کشاورزي و فعاليت شرکت¬هاي توليدي و خدماتي شناخته شده است. اين موضوع در واقع نوعي حرکت از کسب و کارهاي مبتني بر منابع طبيعي به سمت کسب و کارهاي مبتني بر دانش و مشاغل زود بازده است. از ديدگاه صاحب نظران توسعة روستايي، ساماندهي کسب وکارهاي کوچک و زود بازده راهبردي براي توانمندسازي روستاييان به ويژه زنان فقير است. در اين مقاله که با هدف بررسي اشتغال زنان در کسب و کارهاي کوچک و نقش آن در توسعه اقتصادي روستاها مي باشد، سعي شده است با بررسي ضرورت توسعه کسب و کارهاي کوچک روستايي و جايگاه زنان در آن به اهميت اين موضوع پي برده شود که طي مطالعات مشخص شده در ايران نيز با هدف توسعه اقتصادي تاکنون صدها کسب و کار کوچک به دست زنان راه اندازي شده است. که اين امر با افزايش فرصت هاي شغلي براي زنان در خارج از خانواده عموماً از نظر توسعة اقتصادي نقطة مثبتي تلقي مي شود؛ زيرا درآمد ناشي از اشتغال و دريافت دستمزد استانداردهاي زندگي فرد شاغل را افزايش مي دهد.در نهايت نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که از مجموع زنان ايران، زنان روستايي نخستين گروهي هستند که از کسب و کارهاي کوچک استقبال کرده اند

متن کامل مقاله