عنوان
نقش آموزشهاي ترويجي درتوانمندسازي تسهيلگران در ايجادو تداوم فعاليت گروههاي مستقل زنان (مطالعه موردي شهرستان خليل آباد از خراسان رضوي)
نویسنده (گان)
فرشچي ,محبوبه ;شعبانعلي فمي ,حسين ;فرج الله حسيني,سيد جمال
چکیده مقاله
با گذشت چندين دهه از فعاليت نظام ترويج عمومي، مشکلات آن که عمدتا ناشي از برنامه ريزي متمرکز از بالا به پايين است بيش از پيش نمود يافته است. اين امر منجر به توجه بيشتر به رويکرد هاي جديد مبتني بر مشارکت، تسهيلگري و توانمندسازي جامعه محلي و کشاورزي شده است. براي تحقق چنين امري ضروري است مردم محلي و کشاورزان فعالانه تر در برنامه هاي ترويجي مشارکت نمايند. در اين بين توجه به زنان روستايي از اهميت وافري برخوردار است، چرا که قشر عظيمي از جامعه که جمعيتي بالغ بر 12 ميليون نفر دارند را تشکيل مي دهند. با توجه به نقش گسترده آن ها در توليد 80 درصد از مواد غذايي در روستا مي توان گفت که زنان روستايي در تامين امنيت غذايي کشور عاملي بنيادي محسوب مي شوند. اين امر تاکيدي است زنان بايد به عنوان يک گروه شاخص در طرح هاي توسعه مشارکت داشته و در برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي اين برنامه ها فعالانه سهيم گردند. راهکارهايي که نظام ترويج جهت تحقق امر مشارکت مردم در برنامه هاي خويش بکار گرفته، استفاده از مروجين محلي بوده است. در جهت توسعه مشارکت زنان روستايي و توانمندي آن ها، وزارت جهاد کشاورزي به عنوان يکي از برنامه ريزان اصلي توسعه روستايي است ، اقدام به اجراي طرح تسهيلگران زن روستايي نمود و در قالب اين طرح به تربيت زنان تسهيلگر روستا مبادرت گرديد. زنان تسهيلگر روستا در واقع شکل نوين مروجين محلي مي باشند با استفاده از سبک هاي تسهيل گري اقدام به يادگيري و ياددهي دوسويه در آموزش زنان روستايي مي نمايند. اين طرح در سال 1386 در شهرستان خليل آباد آغاز گرديد و تا کنون ادامه دارد.

متن کامل مقاله