عنوان
تاثير صندوق هاي اعتبارات خرد بر اشتغال زنان روستايي استان مرکزي
نویسنده (گان)
صرامي فروشاني,منصوره;فرهاديان,همايون;شعبانعلي فمي,حسين
چکیده مقاله
اين تحقيق از نوع توصيفي و به روش پيمايشي انجام شد. جامعه آماري شامل زنان روستايي عضو صندوق هاي اعتبارات خرد استان مرکزي مي باشد که طي 5 سال گذشته (1390-1385) از اعتبارات خرد استفاده کرده بودند.. نتايج نشان داد اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان روستايي تاثير بسزايي داشته است آنچان که مقايسه گروهي از زنان روستايي که وام دريافت کرده اند از نظراشتغال و اقتصادي توانمندتر شده اند. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد ميزان وام دريافتي، نقش مردان و عوامل فرهنگي و اجتماعي در حدود 45 درصد بر اشتغال زنان روستايي تاثير مثبت و معني داري داشته است.

متن کامل مقاله