عنوان
ترويج و آموزش اشتغال خانگي زنان روستايي به عنوان راهکاري جهت توانمند سازي آنها و دستيابي به اهداف توسعه پايدار در ايران
نویسنده (گان)
گل محمّدي,فرهود;کرباسچي,مهدي
چکیده مقاله
يکي از محورهاي اساسي برنامه هاي آموزشي و ترويجي در ساليان اخير، توسعه اشتغال و مشاغل خانگي زنان روستايي به عنوان يکي از راهکارها و محورهاي اساسي در توانمند سازي زنان روستايي مي باشند. که در ارائه اين برنامه ها، آموزشگران نقش فوق العاده اي دارند. نظر سنجي از زنان روستايي در زمينه عملکرد توسعه اشتغال و مشاغل خانگي زنان روستايي، مسائل و مشکلات و نارسايي هاي آموزشي، اقتصادي، اجتماعي و ... موفقيت زياد برنامه هاي آموزشگران ترويج را در توسعه اشتغال و مشاغل خانگي زنان روستايي نشان مي دهد. در اين راستا در اين مقاله به بررسي مباني تئوري و تجارب چند ساله تدريس و تحقيق مباحث مربوط به زنان روستايي و اشتغال و توانمندسازي و کارآ فريني آنها توسط محقق در سازمان هاي ذيربط و بويژه در برنامه هاي آموزشي و ترويجي و کميته امداد امام(ره) در اشتغال خانگي زنان روستايي جهت ايجاد درآ د و اشتغال و توانمندسازي آنها و دستيابي به اهداف توسعه پايدار در ايران مي پردازد.

متن کامل مقاله