عنوان
بررسي تفاوت‌هاي مکاني علل سرپرستي زنان سرپرست خانوار روستايي در پهنه شهرستان‌هاي کشور
نویسنده (گان)
گلي,علي;پورزمان,آمنه
چکیده مقاله
سرپرست خانوار به کسي اطلاق مي‌گردد که وظيفۀ تأمين اقتصادي و اجتماعي خانواده را بر عهده دارد که عموماً اين وظيفه بر عهده پدر است، مگر در مواردي که ناتواني يا عدم حضور پدر اين وظيفه را به مادر بسپارد. در طي سال‌هاي اخير زنان زيادي عهده دار سرپرستي خانوار شده‌اند چه با حضور پدر و چه بدون حضور وي. ايران نيز مستثني از اين قاعده نبوده و در طي ساليان اخير همراه با تحولات اجتماعي مانند افزايش سن ازدواج و افزايش طلاق و...، بر تعداد زنان سرپرست خانوار نيز افزوده شده است به گونه ايکه در طي 5 ساله 90- 1385 نرخ رشدي بيش از ده سال 85-1375 را تجربه نموده است(58% در طي 85-75 و 43% در طي 90-85). مطالعه حاضر با بهره گيري از داده‌هاي نمونه 20درصدي سرشماري 1385 کل کشور و با استفاده از داده کاوي فضايي به ارزيابي توزيع زنان سرپرست خانوار در سطح کشور پرداخت و مشخص گرديد که الگوي پراکنش زنان سرپرست بر اساس علت سرپرستي در مقياس شهرستان‌ها از پراکندگي معناداري برخوردار است. در مناطق داخلي کشور و بويژه کلان‌شهرها و شهرستان‌هاي مجاور آنها عدم ازدواج و طلاق شايع‌ترين دليل سرپرستي است در حاليکه در حرکت به سمت حاشيه‌هاي کشور فوت همسر شايع‌ترين علت سرپرستي محسوب مي‌گردد. ميانگين سن، بعد خانوار، سطح تحصيلات زنان و نوع فعاليت اقتصادي آنان از مرکز به حاشيه دچار نوسان کاهشي شده و مناطق حاشيه‌اي کشور را بسترهاي فقر اقتصادي و اجتماعي زنان سرپرست خانوار نشان مي‌دهد.

متن کامل مقاله