عنوان
نقش مشارکت زنان در راستاي تحقق اهداف توسعه روستايي در منطقه اجرايي پروژه بين المللي ترسيب کربن منطقه حسين آباد غيناب- استان خراسان جنوبي
نویسنده (گان)
فخر,فرشته;ياري,عليرضا;چکشي,بهاره
چکیده مقاله
پروژه بين المللي ترسيب کربن يک پروژه مشارکتي و کاري مشترک از دولت ايران و برنامه عمران ملل متحد (UNDP) مي باشد که به لحاظ موقعيت جغرافيايي، اين پروژه بخشي از اراضي شرق استان خراسان جنوبي و به علت همجواري با مرز افغانستان در گذشته باحضور پناهندگان افغاني به شدت تخريب يافته است . هدف از اجراي اين پروژه در سطوح مختلف جهاني، ملي و محلي تعريف گرديده که رابطه پيوسته و سيستماتيکي را بين کاهش گرمايش جهاني با احياي اراضي در مناطق خشک و نحوه مديريت منابع محيطي با مشارکت مردم محلي بيان مي کند . در حقيقت حفاظت محيط زيست و توسعه پايدار نيازمند شيوه اي سيستماتيک و يکپارچه است که به دو عنصر انسان و طبيعت وابسته است که دراين ميان زنان نقش حياتي در تربيت انسان و حفاظت محيط زيست دارند. توسعه پايدار بدون مشارکت نيمي از جمعيت جامعه (زنان) محقق نخواهد شد. اين مساله بويژه در مناطق روستايي که زنان در کليه مراحل توليد نقش موثري دارند، ملموس تر است. به منظور تحقق اهداف توسعه و ساماندهي به روند آن در منطقه اجرايي پروژه ترسيب کربن مشارکت و توانمند سازي جامعه محلي بالاخص گروه زنان ، به عنوان ابزار اساسي براي مديريت مراتع و فعاليت هاي اقتصادي مد نظر قرار گرفته و در اين راستا به آموزش هاي متنوع جهت رشد سرمايه انساني، تشکيل گروه هاي توسعه روستايي بعنوان سرمايه اجتماعي ، صندوق هاي خرد اعتباري بعنوان سرمايه مالي و توسعه روستاها براي مردم وبا کمک مردم بعنوان سرمايه فيزيکي و احياي مراتع در قالب واحد هاي مديريت منابع طبيعي تحت عنوان سرمايه زيست محيطي توجه ويژه مبذول گرديده است. در اين مقاله که نتيجه پايش و مانيتورينگ تاثيرات اقتصادي و اجتماعي اين پروژه طي سنوات متوالي مي باشد، به جايگاه و نقش زنان روستايي در پيشبرد اهداف و ديدگاه هاي توسعه روستايي پرداخته شده است.

متن کامل مقاله