عنوان
تاثير وام خود اشتغالي کسب و کار خانگي زنان سرپرست خانوار بر در آمد خانواده
نویسنده (گان)
صادقي,مينا
چکیده مقاله
اکثر کار آفرينان و کساني که کسب و کار خانگي راه اندازي کرده¬اند، در ابتدا داراي ثروت زيادي براي شروع کار نبوده و لذا بايد با سرمايه نسبتا اندک کار خود را آغاز کنند. يکي از راه هاي کسب سرمايه ي اوليه وام خود اشتغالي است. در اين مقاله به معرفي کسب و کار خانگي، مزاياي آن و تاثير وام خود اشتغالي بر کسب و کار زنان سرپرست خانوار تحت حمايت سازمان بهزيستي پرداخته شده است. تاثير وام خود اشتغالي بر روي در آمد خانوار توسط روش آماري ويلکاکسون سنجيده شد و از اين سنجش نتيجه شد که معيار تصميم گيري (sig) از سطح معني دار α=0.05 کوچکتر است لذا فرض صفر مسئله که عدم تفاوت سطح درامد خانوارها قبل و بعد از دريافت وام خود اشتغالي زنان سرپرست خانوار است رد و فرض يک مسئله که وجود تفاوت در ميزان درامد خانوارها قبل و بعد از دريافت وام است پذيرفته مي شود. و اين بدين معنا است که با دريافت وام خود اشتغالي ميزان درآمد خانواده ها افزايش يافته است.

متن کامل مقاله