عنوان
نقش توانمند سازي زنان در مديريت پايدار منابع طبيعي(مطالعه موردي: روستاي فروان در طرح بين المللي مديريت پايدار منابع آب وخاک حبله رود – استان سمنان)
نویسنده (گان)
راستين,محمد
چکیده مقاله
چكيده زنان به عنوان بخش اعظمي از نيروي انساني هر كشور مي توانند نقش بسيار مهم و موثري در جهت پيشبرد اهداف و سياستهاي برنامه ريزان در زمينه هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايفا نمايند .توجه به توانائي هاي بالقوه زنان درخصوص ايفاي نقش فرهنگ سازي، حفاظتي، احيايي و … در راستاي اهداف پايداري منابع طبيعي مي تواند براي سياستگزاران اين بخش بسيار راهگشا باشد.زنان با دارا بودن نقش مديريت خانواده انتقال تعاليم اعتقادي و فرهنگي را به عهده دارند، بديهي است كه هر چه سطح آگاهيها و اطلاعات وتوانمنديهاي ايشان بيشتر باشد به تبع آن ارتقاء فرهنگ عمومي جامعه بيشتر محقق خواهد شد. در اين پژوهش در راستاي مديريت پايدار منابع آب وخاک با مشارکت مردم جامعه زنان در روستاي فروان انتخاب ونسبت به توانمند سازي وتوان افزايي آنان در بخشهاي مختلف فردي وگروهي اقدام گرديد.بعد از اجراي مراحل توانمند سازي پروژه هاي اشتغالزا با هدف کمک به اقتصاد خانواده وبه تبع آن کاهش فشار بر منابع طبيعي با هدف مديريت پايدار اين منابع به اجرا درآمدونتايج مطلوبي حاصل گرديدکه از جمله آن تعاوني هاي زنان در بخش صنايع دستي وتوليد مواد غذايي مي باشدکه قابل توسعه بيشتري را دارند.

متن کامل مقاله