عنوان
توسعه طبيعت گردي و ديدگاه زنان روستايي(نمونه موردي: روستاهاي بخش برزک- کاشان)
نویسنده (گان)
شاطريان,محسن;کياني,صديقه;غلامي,يونس;منتصري,زهرا
چکیده مقاله
بدون شک از جمله مهمترين مؤلفه هاي دستيابي به پيشرفت در جوامع امروزي توسعه ي مهارت هاي نيروي انساني مي باشد. رسيدن به اهداف توسعه بدون استفاده از نيمي از پيکره ي جامعه يعني زنان، امري غيرممکن خواهد بود و به همين دليل زنان روستايي توانمند نقش مؤثري در توسعه ي روستايي خواهند داشت. گردشگري و طبيعت گردي رويکرد جديدي در توسعه روستايي است به همين جهت در اين پژوهش که به روش توصيفي- تحليلي انجام شده است ديدگاه زنان روستاهاي بخش برزک از توابع شهرستان کاشان، درمورد عوامل مؤثر بر توسعه طبيعت گردي مورد مطالعه قرار گرفته است و از آزمون هاي تحليل عاملي و فريدمن و نرم افزار spss جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است. نتايج تحليل عاملي نشان مي دهد متغيرها را مي توان در 5 دسته مشارکت مردم بومي و گردشگران، بهبود امکانات و خدمات دولتي، تبليغات و ضوابط قانوني، سهيم کردن گردشگران و جاذبه هاي طبيعي تقسيم بندي کرد. همچنين رتبه بندي عوامل به روش فريدمن نشان داد که جاذبه هاي طبيعي، آب و هواي مطلوب و وجود گياهان دارويي سه عامل نخست از ديدگاه زنان جهت توسعه طبيعت گردي منطقه هستند. با توجه به اين نتايج مي توان بيان کرد که روستاهاي منطقه داراي پتانسيل بالايي جهت توسعه طبيعت گردي، که خود عاملي در توسعه پايدار روستايي است، مي باشند و بهبود امکانات رفاهي و ايجاد درآمد براي ساکنان بومي مي تواند اين فرايند را تسريع بخشد.

متن کامل مقاله