عنوان
مسئله شناسي زنان روستايي در قالب گفتمان ارزيابي و کاربرد تکنيک درخت مشكل
نویسنده (گان)
اذرسا,فرشته
چکیده مقاله
امروزه زنان روستايي نيرويي عمده براي ايجاد تحول و منبعي بالقوه براي پيشبرد اهداف روستا محسوب مي‌شوند. از اين روآگاهي روز افزون نسبت به نقش و جايگاه اين قشر در فرآيند، حل مسائل روستا لازم مي باشد. زيرا در تمامي جوامع، زنان روستايي به عنوان يک عامل مهم در رسيدن به اهداف توسعه روستايي مطرح بوده‌اند به طوري که وضعيت زنان هر جامعه نشانگر ميزان پيشرفت آن جامعه و توجه به توانمندي‌هاي آنان مي‌باشد. امروزه بيان مشکلات روستا و حل آن با مشاركت دادن زنان روستايي امري ضروري است. در اين مقاله سعي شد تا با روش توصيفي و استفاده از تکنيک درخت به ارزيابي مسائل و مشکلات روستاي ده بلند و شهرک سنچولي با استفاده از نظرات زنان پرداخته شود. نتايج حاکي از آن است که بارزترين مشکل شهرک سنچولي از نظر زنان وجود بيکاري مي باشد که از نظر اقتصادي مشکلاتي مانند فقر که به نبود درآمد، افزايش اعتياد و نبود امکانات تحصيلي که منجر به بي سوادي و کم سوادي افراد روستا و کاهش مهارتهاي شغلي و در نتيجه افزايش بيکاري و مهاجرت مي انجامد و از نظر اجتماعي نيز کاهش مشارکت و انزوا و درونگرايي افراد و عدم اعتماد به نفس و احساس پوچي در افراد و افزايش سن ازدواج و از سوي ديگر کاهش مسئوليت پذيري که عدم توسعه روستا و در نتيجه تخريب و کاهش سکونت در روستا را به وجود مي آورد را به دنبال خواهد داشت. از نظر زنان روستاي ده بلند نيز مطرح ترين مشکل در روستا وجود طوفان‌هاي شديد مي‌باشد و مشکلاتي مانند مانند بيماري و مهاجرت را در پي داشته است که اگر اين روند ادامه يابد از لحاظ بيماري علاوه بر گران تمام شدن هزينه هاي درمان منجر به کاهش عمر طبيعي افراد روستا و به لحاظ مهاجرت نيز به کاهش خدمات و تخليه روستا مي انجامد.

متن کامل مقاله