عنوان
سنجش نگرش زنان روستايي در ارتباط با مهاجرت
نویسنده (گان)
سلطاني,ريحانه
چکیده مقاله
زنان روستايي از پايه هاي انکارناپذير برنامه ريزي در نواحي روستايي هستند و ديدگاههاي آنان در شکل گيري روندهاي حاکم در نواحي روستايي دخالت دارد.به صورتيکه نقش زنان در تصميم سازي هاي خرد يکي از مسائل مطرح در برنامه ريزي روستايي است. بسياري از تصميم سازي هاي خانوار از ديدگاههاي زنان متأثر مي شود که بيانگر اهميت اين گروه در پايداري و يا تحرک خانوار است.تنگناهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي در روستاها ماندگاري زنان روستايي را تحت تأثير قرار داده است که به صورت شاخص هاي مختلفي در اين پژوهش مد نظر قرار گرفته اند.در اين بررسي 4 روستا به عنوان نمونه انتخاب شده است که 50 زن روستايي به صورت تصادفي از اين روستاها انتخاب و مورد بررسي قرار گرفته اند.عوامل مختلفي مانند سطح درآمد ، تحصيل و امکانات بهداشتي – درماني بر نگرش زنان در زمينه مهاجرت اثر گذار بوده است.

متن کامل مقاله