عنوان
انعکاس حقوق شهروندي در ميان زنان روستا از ديدگاه قرآن کريم و قوانين موضوعه ايران
نویسنده (گان)
يوسفي,حسن;رشيدي,علي;رشيدي,علي
چکیده مقاله
امروزه و با شکل گيري جوامع مردم سالار، مقوله حقوق شهروندي به يکي از مهمترين موضوعات در گفتمان حقوقي داخلي و بين المللي بدل گشته است. اهميت اين بحث تا به آنجاست که حجم وسيعي از اسناد و منشورهاي بين المللي در ارتباط با الزام دولت ها به شناسايي و احترام به حقوق شهروندي است. زنان روستايي مانند ديگر زنان و ديگر اعضاي جامعه به عنوان يک شهروند داراي حقوق شهروندي مي باشند. در اين نوشتار حقوق شهروندي زن (روستايي) از منظر قرآن کريم و قوانين موضوعه ايران مورد برسي قرار گرفت. مسلم گرديد قرآن کريم در اصل همه ي انسان ها را درگوهر انسانيت و فضيلت و ارزش هاي انسانى با هم برابر دانسته و رنگ، نژاد، جنسيت، قوميت و مليت را به عنوان وسيله تشخيص حساب مي کند نه امتياز و برتري. همچنين در ايران پس از اسلام نيز حقوق و موقعيت زن تغير يافت و به تبع آن قوانين و مقررات نيز دچار تحول به نفع زنان شده و زن به عنوان عضوي اصيل از جامعه حق مشارکت اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي در تعيين سرنوشت خود را پيدا کرد.

متن کامل مقاله