عنوان
تحليل عوامل موثر در کيفيت زندگي زنان روستايي مطالعه موردي: دهستان وراوي
نویسنده (گان)
گوشه نشين,فاطمه;محمدي يگانه,بهروز ;چراغي,مهدي
چکیده مقاله
وضعيت زنان در هر جامعه نشانگر ميزان پيشرفت آن جامعه است و اين واقعيت روز به روز واضح تر مي شود. هر چند که اين نيروي کار عظيم سهم عمده اي در ساختار توليد و روابط کاري کشورهاي جهان سوم دارند اما به لحاظ سطح پايگاه اجتماعي و اقتصادي شان يا به شمار نمي آيند و يا اينکه به ميزان کار آنها توجه چنداني نمي شود. در همين راستا در تحقيق خاضر به بررسي عوامل موثر درکيفيت زندگي زنان روستايي پرداخته شده است. تحقيق حاضر از نظر نوع کاربردي و از نظر ماهيت و روش توصيفي- تحليلي مي باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر شامل دهستان وراوي از شهرستان مهر استان فارس مي باشد. اين دهستان در سرشماري سال 1390 داراي 4 روستاي داراي سکنه مي باشد و کل دهستان داراي 822 خانوار و جمعيتي بالغ بر 3469 نفر مي باشد. نتايج تحقيق نشان مي دهد، مهمترين عوامل موثر در کيفيت زندگي زنان روستايي شامل عوامل اجتماعي-اقتصادي و کالبدي و زيست محيطي و اجتماعي مي باشد.

متن کامل مقاله