عنوان
سنجش زيست پذيري روستاهاي پيرامون شهري از ديدگاه زنان روستايي (مطالعه موردي: شهرستان ورامين)
نویسنده (گان)
خراساني,محمد امين
چکیده مقاله
روستاهاي پيرامون شهري در زمره سکونتگاه هايي قرار دارند که همزمان صحنه شکل گيري، رشد و تداوم فرصت ها و تهديدهايي هستند که کيفيت زيست و نحوه تامين نيازهاي ساکنان را تحت تاثير قرار مي دهد. از يک طرف دسترسي به امکانات و خدمات موجود در شهرها و از طرف ديگر تهديدهاي بوم شناختي از سوي شهر و جذب جمعيت مهاجر و عوارض ناشي از آن، شرايط پيچيده اي را در اين روستاها به وجود مي آورد. همين امر موجب مي شود تا ارزيابي زيست پذيري در اين روستاها به عنوان يکي از مفاهيم نوين در ادبيات برنامه ريزي سکونتگاهي از اهميت خاصي برخوردار گردد. زنان سرپرست خانوار به دليل موقعيت خاص خود، ديدگاه متمايزي در مورد زيست پذيري سکونتگاه هاي روستايي دارند. منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق، روستاهاي پيرامون شهري در سطح شهرستان ورامين و در مجاورت چهار نقطه شهري واقع در آن است. روش تحقيق تحليلي بوده و با استفاده از يافته هاي ميداني و ادبيات جهاني حوزه زيست پذيري صورت پذيرفته است. نتايج نشان مي دهد که زيست پذيري در مجموع در اين روستاها در شرايط مطلوبي نيست و بيشتر روستاها در وضعيت نامطلوبي قرار دارند. همچنين ابعاد اقتصادي و اجتماعي زيست پذيري روستاها در سطح متوسط و بعد زيست محيطي در وضعيت نامطلوب است.

متن کامل مقاله