عنوان
توانمندي زنان روستايي
نویسنده (گان)
مقيمي مفرد,آيت اله
چکیده مقاله
توانمند سازي فرآيندي است که طي آن افراد براي غلبه برموانع پيشرفت ، فعاليت هايي انجام مي دهند که باعث تسلط آنها در سرنوشت خود مي شود . واژه توانمندسازي به مفهوم غلبه بر نابرابري هاي بنيادي است . پذيرش برابري جنسيتي به شکل يک هدف برپايه ميزان آگاهي جامعه قرار دارد و به عنوان رکن اصلي ايدئولوژي توانمند سازي ، تلقي مي گردد که به خودي خود مي تواند اساس و پايه يک بسيج همگاني و عاملي براي رفع نابرابري زنان در جامعه باشد . به طور معمول استعدادهاي دروني زن در هاله اي از غرايز فطري و آرزوهاي وي احاطه شده و در اين جريان ، آن دسته از تمايلات زنانه اي شکل مي گيرد که حاصل تاثير مثبت و منفي تجربيات به دست آمده در دوران زندگي و تثبيت هاي ذهني اوست . سيماي ظاهري و نقابي که زن در جامعه بر چهره دارد ، يعني آنچه که زن از ماهيت وجودي خود به جامعه عرضه مي دارد ، در بر دارنده تمامي خصوصيات و جنبه هاي ذکر شده است . از اينرو ، به منظور شناخت ظرفيت هاي بالقوه خويش ، زنان ناگزير از پرده برداري از اين نقاب و مطالعه تثبيت هاي ذهني و بررسي ملموس و عيني قابليت هاي دروني خود و بالاخره مطالعه نحوه ارتباط آن با غرايز و تمايلات زنان مي باشد و تنها از اين راه قادر به درک و شناخت صحيح توانائيها و استعدادهاي خويش خواهند بود . افراد مختلف به گونه اي متفاوت ، هويت واقعي خود را بيان مي کنند .

متن کامل مقاله