عنوان
نقش زن در مديريت خانواده
نویسنده (گان)
زيني وند,يوسف
چکیده مقاله
خانواده نظام اجتماعي پويايي است كه با پيوند زن و مرد تشکيل مى‏شود. نهاد خانواده به عنوان اولين گروهي است که فرد در آن عضويت مي يابد و طي فرايند اجتماعي شدن، ارزش ها و هنجار هاي اجتماعي در او دروني مي شود. بشر از آغاز، زندگى خانوادگى را به عنوان بهترين نوع برگزيده و در همه اعصار و مكان‏ها بدان پايبند بوده تا از استرس هاي محيطي بدور، و از نعمت انس و مودت بهره‏ مند ‏شوند. لذا اعمال مديريت يک اصل منطقي و پذيرفته شده در همه مجموعه‏هاى کوچک و بزرگ است و در ضرورت آن ترديدى وجود ندارد. پس ضرورت مديريت در خانواده هم جزئى از ضرورت مديريت در هر مجموعه هدفدار مى‏باشد که بايد اعضاى خانواده بدان پايبند باشند تا در سلوک و پيشرفت مادى و معنوى موفق‏تر گردند. بنابراين زنان در مديريت و برنامه‌ريزي الگوهاي مصرفي در خانواده نقش اصلي را دارند و در جوامع سنتي اين نقش در مسير قناعت در خانواده پر رنگ‌تر است. در نتيجه رابطه ي متقابل بين جامعه و خانواده، ويژگي ها و آسيب هاي آنها از هم تأثير مي پذيرد، بنابراين نهاد خانواده از اهميت زيادي برخوردار است و مناسبات درون خانواده و نقش افراد نيز جايگاه ويژه اي مي يابد.

متن کامل مقاله