عنوان
کارآفريني زنان روستايي و موانع و چالش ها
نویسنده (گان)
تجري,مجتبي;نوروزي,عباس;فرازي,عباس ;عالي پور,يوسف;سليماني,خدايار;صاحبي,سميه
چکیده مقاله
امروزه کارآفريني به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادي و فرهنگي جامعه در نظر گرفته شده است، در واقع کار آفريني در تمامي مباحث توسعه جاي خود را باز نموده است و بسياري از محققان درصدد هستند تا بنا بر موضوع تخصصي خود زمينه توسعه کارآفريني را در بخش هاي مربوطه بررسي نمايند، يکي از قشرهايي که مي تواند نقش مهمي در توسعه کارآفريني ايفا کند، زنان وبه ويژه زنان روستايي هستند، در واقع يکي از مهم‌ترين معيارها جهت سنجش درجه توسعه يافتگي يک کشور، ميزان اهميت و اعتباري است که زنان در آن کشور دارا مي‌باشند. با توجه به اين‌که نيمي از کل جمعيت جهان را زنان تشکيل مي دهند و دو سوم ساعات کار انجام شده توسط زنان صورت مي پذيرد، تنها يک دهم درآمد جهان و فقط يک صدم مالکيت اموال و دارايي‌هاي جهان به زنان اختصاص يافته است. عدم مشاركت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌تواند مشكلي بر سر راه توسعه‌ي كشور تلقي گردد. به همين دليل بايد ضرورت کارآفريني زنان را بايد با افزايش و گسترش فرصت‌هاي شغلي بر مبناي خلاقيت كه بار فرهنگي-ارزشي آن قابل كنترل است، پاسخ مثبت داد و از آنجا كه زنان داراي طبع لطيف و مادرانه اي هستند بايد شغلي را انتخاب نمايند كه براي آن از هر حيث آمادگي داشته باشند، به همين دليل در ادامه به اهميت کارآفريني در زنان و به ويژه در زنان روستايي پرداخته ميشود و از موانع و چالش هاي آن نيز ياد خواهد شد.

متن کامل مقاله