عنوان
چندگانگي روستا و بازنمايي هاي متفاوت هويت جنسيتي در بخش کشاورزي (مطالعه موردي: روستاهاي بخش قوشخانه، شهرستان شيروان)
نویسنده (گان)
خسروبيگي,رضا;قديمي,مصطفي
چکیده مقاله
امروزه، تفکر غالب هويت جنسيتي در بخش کشاورزي بسياري از روستا متمرکز بر گفتمان مردسالاري است. با اين همه، هويت هاي متفاوت جنسيتي(نابرابري/پويايي) نيز مشهود است و در برخي از موارد زنان روستايي در کنار مردان مشغول به فعاليت هستند و در ديگر موارد به تنهايي مديريت کشاورزي را عهده دار شده اند. مبتني بر اين استدلال که هر يک از سکونتگاه هاي روستايي منطق خاص خود را داشته و شبکه اي خاصي از بازيگران و نهادهاي اجتماعي را در جاي داده؛ به ناچار تلاش براي درک بازنمايي هاي متفاوت هويت جنسيتي را با موضوع چندگانگي محيط سکونتگاهي و روستابودگي همراه مي سازد. بنابراين، هدف از تدوين مقاله حاضر حمايت از فرضيه بازنمايي هاي متفاوت هويت جنسيتي در سايه روستابودگي و چندگانگي محيط سکونتگاه روستايي بخش قوشخانه در شهرستان شيروان است. برهمين اساس، تنوع فضاي روستايي مشخص و گفتمان هاي مختلف جنسيتي از طريق تبادل با جمعيت محلي و انجام مصاحبه نيمه ساختار يافته(Q متدولوژي) تعيين گرديد. نتايج بدست آمده از منطقه مورد مطالعه نشان مي دهد که اگرچه ماهيت غالب جنسيتي در بخش کشاورزي گفتمان مردسالاري است اما در چارچوب روستابودگي به صورت بازنمايي هاي متفاوتي انعکاس يافته و تقسيم کار کشاورزي مشترک(زن و مرد در کنارهم) و در برخي نقاط تاحدودي زن سالار را بوجود آورده است.

متن کامل مقاله