عنوان
نقش توانمندسازي زنان در توسعه پايدار روستايي
نویسنده (گان)
مدني,سپيده;مطلبي طلا تپه ,سولماز ;عادلخاني,غزاله;پورغفارمغفرتي ,محمدرضا
چکیده مقاله
تغييرات و تحولات چشمگير در دو دهه اخير در جهان سبب گرديده كه كاهش نا برابري‌هاي جنسيتي جزء جدايي ناپذير فرايند توسعه گردد. يكي از مهمترين تحولات تغيير در ديدگاه نسبت به زنان در اين فرايند مي‌باشد. در كشور ما نيز با توجود به ديدگاه جهاني در مورد حضور زنان در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي و روند چشمگير تحول موقعيت زنان در عرصه هاي علمي دولتمردان را بر آن داشت كه به طور جدي به اين امر همت گذارند. به مشارکت و توانمندسازي زنان جهت حضور در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي نگاه مي شود.

متن کامل مقاله