عنوان
تحليل نقش سواد بر مشارکت اقتصادي زنان روستايي
نویسنده (گان)
خسروي مشيزي,حليمه
چکیده مقاله
آموزش و پرورش متغيري است که مي¬تواند به عنوان مکانيزمي مهم در جهت غلبه بر موانع مشاركت زنان در بازاركارعمل كند. اين متغير در ايران بيش از همه عوامل تحت تأثير سياست¬¬هاي جمعيتي قرار مي¬گيرد و به طور مؤثري بر شکل اشتغال زنان تأثير مي¬گذارد. مطالعه¬ي حاضر با توجه به ديدگاه برابر اما متفاوت در نظام آموزشي به تحليل نقش سواد بر ميزان مشارکت اقتصادي زنان روستايي بخش مرکزي شهرستان کرمان پرداخته است. روش تحقيق، توصيفي- تحليلي است. جامعه آماري شامل 3701 نفر از زنان 15 - 49 ساله¬ي متأهل و داراي فرزند است. حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران، 370 نفر تعيين شد. روش نمونه¬گيري، ترکيبي از روش¬هاي غربال¬گري، تخمين شخصي، احتمالي طبقه بندي شده و سيستماتيک است. تکنيک گردآوري داده¬ها، پرسشنامه ساختار¬يافته است. نتايج تحقيق حاکي از تفاوت معنادار بين سطح سواد و مشارکت اقتصادي زنان روستايي در بخش¬هاي کشاورزي و غير کشاورزي، است. به گونه‌اي که اکثريت زنان روستايي شاغل در بخش کشاورزي، از سطح سواد ابتدايي برخوردارند، اما اکثريت زنان شاغل در بخش‌هاي غيرکشاورزي از سطح سواد بالاتري ( دوره راهنمايي ) برخوردار هستند. يافته¬ها از نتايج تحقيقات پيشين مبني بر اين¬که سطح آموزش تنها بر ميزان مشاركت اقتصادي زنان داراي سطح سواد متوسط و پايين¬تر اثر مثبت دارد ورابطه-ي معكوس بين تحصيلات و مشاركت زنان در بخش كشاورزي حمايت مي¬کند.

متن کامل مقاله