عنوان
بررسي برنامه هاي آموزشي ترويجي به عنوان راهکاري جهت توانمند سازي زنان روستايي
نویسنده (گان)
گل محمّدي,فرهود;ميرزائي شيخ آباد,صديقه
چکیده مقاله
بررسي برنامه هاي آموزشي– ترويجي، يکي از محورهاي اساسي در توانمند سازي زنان روستايي مي باشند. که در ارائه اين برنامه ها، آموزشگران نقش فوق العاده اي دارند. نظر سنجي از زنان روستايي، مسائل و مشکلات و نارسايي هاي اجتماعي برنامه هاي آموزشگران را نشان مي دهد. امروزه در برنامه هاي بين المللي و ملي توسعه؛ جايگاه ويژه اي به نيمي از پيكر جامعه يعني زنان داده شده است. در توسعه روستايي نيز زنان روستايي به عنوان قشري تعيين كننده در توليدات كشاورزي و مديريت امور خانوار و منزل و همين طور مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي– سياسي– اقتصادي و .... جاي خاصي را دارند. زنان روستايي به عنوان يكي از محرومترين اقشار جامعه،كه نقش اساسي در توليدات كشاورزي و مديريت امور منزل و سرپرستي وتربيت فرزندان و نسل آينده كشاورزان و روستاييان را دارند داراي نيازهاي آموزشي و يادگيري متنوعي مي باشند كه در صورت شناسايي دقيق اين نيازهاي آموزشي مختص آنان، مي توان آموزشهاي مورد نياز زنان روستايي را با كارآيي و اثر بخشي بسيار بيشتردر آينده طراحي نمود. در اين راستا، ارزيابي برنامه هاي آموزشي و ترويجي اجرا شده در استان خراسان جنوبي وشناخت نقاط قوت وضعف اين برنامه ها بسيار کمک کننده است و در توانمندسازي و افزايش اثر بخشي هزينه وکارايي فعاليت هاي توسعه براي زنان روستايي سهم عمده اي را دارا مي باشند.

متن کامل مقاله