عنوان
بررسي و تحليل مشاركت زنان در فعاليت هاي اقتصادي اجتماعي تعاوني هاي خراسان رضوي
نویسنده (گان)
کرباسي,عليرضا;,;,;برادران سيرجاني,فاطمه;کمالي,فرزانه
چکیده مقاله
تحقيق حاضر با هدف بررسي مشاركت زنان در فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي تعاوني هاي توليدي در حومه شهر مشهد در سال1391انجام شده است. اين مطالعه به روش پيمايشي صورت گرفته و از نوع اكتشافي- توصيفي بوده است و اطلاعات به صورت حضوري از اعضا تعاوني با پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماري تحقيق زنان عضو تعاونيهاي توليدي را در بر مي گيرد که تعداد 102 نفر از اين جامعه به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب و مطالعه شدند. نتايج توصيفي نشان مي دهد که کليه متغير هاي اقتصادي، اجتماعي - فرهنگي و ساختاري با ميزان مشاركت اعضا در فعاليتهاي تعاوني رابطه اي مثبت و معنا دار دارند. نتايج تخمين مدل نشان مي دهد متغير هاي درآمد و ميزان سهام اعضا در تعاوني رابطه ي معنا داري با ميزان مشاركت اعضا در فعاليت هاي تعاوني ندارد. متغيرهاي تحصيلات ، بعد خانوار و سرپرستي خانوار رابطه ي مثبت و معناداري با ميزان مشارکت اعضا در تعاوني دارندو متغيرهاي وضعيت تأهل و خريد از فروشگاه توسط اعضا از تعاوني رابطه ي منفي و معنا داري با ميزان مشارکت آن ها در تعاوني وجود دارد.

متن کامل مقاله