عنوان
زنان و مشارکت روستايي
نویسنده (گان)
اسکندري,ماندانا;فلاح رضوي,مريم
چکیده مقاله
از آنجايي که زنان تقريباً نيمي از جمعيت روستا را تشکيل مي‌دهند، شرکت همگاني مردم اعم از زن و مرد براي توسعه پايدار روستايي لازم و اجتناب ناپذير است. لذا اين پژوهش به دنبال بررسي نقش زن و مشارکت روستايي آن بوده تا بتوان راهبردها و برنامه‌هاي توسعه را به گونه اي طراحي کرد که علاوه بر هموار شدن راه مشارکت و افزايش نقش اساسي زنان، منافع حقوق و پاداشهاي مناسب با سهم آنان، در نظر گرفته شود. اين پژوهش به روش اسنادي کتابخانه‌ايي و با استقاده از کتب، مقالات، آيات، روايات و سايت‌هاي مختلف انجام پذيرفته است .بر اساس يا فته‌هاي پژوهش مي‌توان نتيجه گرفت که، مداخله‌هايي که بعضاً در امر توسعه روستايي صورت مي‌گيرد ونقش مشارکت زنان روستايي در آنها ناديده گرفته مي‌شود، باعث کاهش موفقيت زنان شده است. همچنين جهت مشارکت زنان در اکثر فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي مانعي وجود نداشته و شايد تنها مانع اصلي، مانع عرفي و سنتي باشد.

متن کامل مقاله