عنوان
بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان مشارکت اجتماعي زنان روستايي (مطالعه موردي زنان روستايي روستاي خانلق)
نویسنده (گان)
سليمي امان آّباد,محسن;صالح ابادي,ابراهيم;حلاج زاده,هدا
چکیده مقاله
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان مشارکت اجتماعي زنان روستايي (مطالعه موردي زنان روستاي خانلق) انجام شده است. هدف از اجراي اين تحقيق پاسخ به اين سؤال بوده که عوامل اجتماعي موثر بر مشارکت زنان روستايي کدامند؟ اين پژوهش يک مطالعه زمينه يابي از نوع همبستگي مي باشد قلمرو زماني پژوهش، زمستان سال 1391 بوده، جامعه آماري کليه زنان ساکن در روستاي خانلق و حجم نمونه 80 نفر از زنان روستايي و روش نمونه¬گيري تصادفي ساده بوده است. به منظور جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته با ضريب آلفاي کرونباخ 0.8393 استفاده شده، به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي و ضريب رگرسيون استفاده شده که طبق نتايج بدست آمده تأييد شده است که توان تصميم گيري زنان براساس اراده و خواست آزاد، نگرش زنان نسبت به توانايي وشايستگي شان، پايگاه اجتماعي واقتصادي و دسترسي به وسايل ارتباط جمعي بر ميزان مشارکت اجتماعي زنان روستائي تأثير دارد.

متن کامل مقاله