عنوان
اولويت بندي نيازهاي توسعه اي زنان روستايي (منطقه موردي: دهستان ميان جوين شهرستان جغتاي)
نویسنده (گان)
سجاسي قيدار,حمدالله;عروجي,عاطفه
چکیده مقاله
زنان بعنوان بخشي از جامعه انساني به واسطه امکاناتي که براي توسعه فراهم مي¬آورند و خدماتي که به جامعه ارائه مي دهند از عوامل موثر در توسعه جامعه محسوب مي¬شوند. اما اين جمعيت به ويژه در مناطق روستايي با داشتن قابليتهاي فراوان هنوز هم جايگاه خود را در بيشتر كشورها بويژه كشورهاي در حال توسعه به دست نياورده¬اند. از اين رو در مقاله حاضر تلاش شده تا به شناخت نيازهاي توسعه اي زنان روستايي در روستاهاي بالاي 500 نفر زن دهستان ميان جوين پرداخته و با استفاده از روش SAW به اولويت بندي روستاها بر اساس نيازهاي توسعه اي پرداخته شود. زيرا زمينه ها و امكانات شغلي مناسبي براي زنان در اين دهستان مناسب نبوده و از توزيع يكساني برخوردار نمي باشد. روش تحقيق اين پژوهش از نوع توصيفي- تحليلي مي باشد كه در آن تركيبي از تكنيك هاي اسنادي و ميداني است. آزمون آماري مورد استفاده در اين پژوهش آزمون t تک نمونه اي مي باشد که نتايج حاصل از اين آزمون نشان مي دهد که در بعد اقتصادي شاخص نياز به سرمايه گذاري دولت، در بعد اجتماعي شاخص ارتقاي موقعيت و جايگاه زنان در خانواده و در بعد فرهنگي شاخص افزايش و اعتماد به زنها بالاترين اولويت نياز توسعه اي را در بين زنان روستايي داشته است. همچنين نتايج حاصل از روش SAWنشان مي دهد که بيشترين نيازهاي توسعه اي مربوط به زنان روستايي در روستاي راه چمن با امتياز 0.3620 بر اساس شاخص هاي مورد مطالعه مي باشد.

متن کامل مقاله