عنوان
اولويت بندي عوامل مؤثر بر اشتغالزايي زنان روستايي (مطالعه موردي: دهستان گلمکان شهرستان چناران)
نویسنده (گان)
سجاسي قيدار,حمدالله;اسماعيلي,مهناز
چکیده مقاله
عمده زنان در جامعه روستايي علاوه بر خانه داري به اشتغال در امور کشاورزي، باغداري، صنايع دستي و امورمربوط به دام شرکت دارند و هرچه نقش زنان در بخش اشتغال بيشتر باشد، درنتيجه نقش آنها در فعاليتهاي اجتماعي نيز پررنگ تر مي¬شود. اگرفعاليتهاي زنان را در امور اقتصادي به حساب نياورده و در تمامي اموري که زنان انجام مي-دهند از کارگران روزمره استفاده کنيم، هزينه¬هاي زندگي بالا خواهد رفت. بنابراين نمي¬توان نقش پررنگ زنان را اقتصاد خانواده ناديده گرفت. زنان روستايي به دليل وظايف و نقشهاي متعددي که در روستا برعهده دارند، نيروي عمده¬اي براي ايجاد تحول و منبعي بالقوه براي پيشبرد اقتصاد روستايي و افزايش هرچه بيشتر نرخ رشد توليدات مواد غذايي اند. اين بخش بزرگ از جامعه نقش بسزايي در توليد محصولات کشاورزي، صنايع دستي روستايي و خدمات و نيز در روند توسعه روستايي داشته و دارند. روش تحقيق در اين مطالعه، توصيفي ـ تحليلي است که با به کارگيري فنون هاي مطالعه ي کتابخانه اي ـ اسنادي در ارتباط با موضوع و همچنين مطالعه ميداني به از طريق پرسشنامه اي در منطقه دهستان گلمكان است كه در نهايت داده ها از طريق روش وزن دهي آنتروپي شانون و مدل مجموع وزين ساده (SAW) مورد تحليل قرار گرفته است. هدف اين تحقيق، اولويت بندي عوامل مؤثر بر توسعه شغلي زنان روستايي در دهستان گلمکان شهرستان چناران بوده است. نتايج نهايي حاصله از تجزيه و تحليل مدل، نشان داد که شاخص هاي بعد اقتصادي وضعيت مالي خانوار و دسترسي به اعتبارات، با 0.15 درصد بيشترين تأثير، و شاخص هاي بعد اجتماعي مهارت و تخصص کافي و سن زنان کمترين تأثير را بر توسعه ي شغلي زنان روستايي در دهستان گلمکان داشته اند.

متن کامل مقاله