عنوان
زنان و مديريت روستايي، اضطرار يا توسعه يافتگي فرهنگي، نمونه شهرستان سبزوار
نویسنده (گان)
حميديان,عليرضا
چکیده مقاله
پژوهش حاضر بر آن است تا اين نکته را بيان نمايد که حضور فعلي زنان در کادر مديريت روستايي شهرستان سبزوار بيشتر به دليل اضطرار اجتماع روستاهايي است که پذيرايي مديريت زنان در روستا شده‌اند تا توسعه يافتگي فرهنگي و اجتماعي، و براي تأييد اين فرضيه بستر جغرافيايي 12 روستايي که هم اکنون (دوره چهارم شوراها) دهيار يا عضو شوراي زن دارند مورد بررسي قرار گرفته است نتيجه مطالعه حاکي از آن است که 75 درصد از اين روستاها از جمله محروم‌ترين روستاهاي شهرستان مي‌باشند که غالباً با جمعيت کم و اقتصاد ضعيف در فاصله دورتري از مرکز شهرستان قرار گرفته‌اند و در اين روستاها مردان به دليل مهاجرت‌هاي فصلي براي کار و يا بي‌انگيزگي براي عضويت شورا عمدتاً تمايل کمتري به حضور در کادر مديريت روستايي دارند. بنابراين حضور زنان در قالب عضويت شورا و يا دهياري بيشتر ناشي از اضطرار است تا توسعه يافتگي فرهنگي.

متن کامل مقاله