عنوان
واکاوي نظر اعضاي شوراهاي روستايي و اهالي روستا در خصوص مشارکت زنان در مديريت روستايي نمونه شهرستان سبزوار
نویسنده (گان)
حميديان,عليرضا
چکیده مقاله
ميزان و نحوه حضور زنان در حوزه مديريت روستايي خود برآيندي است از زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي روستائيان و نحوه نگرش آنان به اين پديده نوظهور در روستا. بنابراين واکاوي اين نحوه نگرش که به نوبة خود ريشه در باورهاي فرهنگي و تاريخي مردم روستا دارد مي‌تواند ما را در آسيب‌شناسي موانع حضورزنان در عرصه مديريت روستايي ياري نمايد. در اين مقاله که براساس پژوهش‌هاي ميداني در 32 روستاي شهرستان سبزوار انجام شده است نگرش اعضاي شوراهاي روستايي و اهالي روستاها درخصوص مشارکت زنان در عرصه اين مديريت مورد پژوهش قرار گرفته است. نتيجه حاکي از آن است که هرچند اکثريت مردم روستاها نظرمثبتي درخصوص مشارکت زنان در حوزه مديريت روستايي داشته‌اند اما اين نظرضمن آن که يکدستي کامل ندارد با نظر اکثريت اعضاي شوراهاي روستايي که گمان مي‌بردند نظر مردم را بيان مي‌نمايند و معتقد بودند که اهالي روستا مديريت زنان را در اين عرصه بر نمي‌تابند در تضاد است از سوي ديگر با افزايش سطح تحصيلات اعضاي شورا نگرش مناسب‌تري درخصوص مشارکت زنان در حوزه مذکور پديدار مي‌گردد. هم‌چنين به ميزاني که تنوع شغلي اعضاي شورا افزايش مي‌يابد يعني از شمار کشاورزان عضو شورا کاسته مي‌شود بازهم نگرش مثبت‌تري درخصوص مشارکت زنان در مديريت روستايي مشاهده مي‌گردد.

متن کامل مقاله