عنوان
نقش مشارکت اقتصادي زنان روستايي در توانمندسازي آنان در توسعه پايدار
نویسنده (گان)
مؤيدي,معصومه
چکیده مقاله
زنان روستايي، بخش عظيمي از نيروي کار کشاورزي را تشکيل مي‌دهند و آنان به عنوان نيمي از جمعيت فعال در فرآيند توسعه کشاورزي و روستايي آن گونه که بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته اند و از اين رو تلاش‌هايي در سراسر دنيا آغاز شده است تا اين غفلت را جبران کند. واردکردن مسئله جنسيت در فرايند توسعه، اصول مختلفي چون رفاه، برابري، فقرزدايي، کارآيي و توانمندسازي زنان را مطرح کرده است. توانمندسازي زنان روستايي به معني قدرت بخشيدن به اين قشر از جامعه براي ايفاي نقش برجسته در توسعه و مشارکت فعال آنها در تصميم گيري است که يکي از ضرورت هاي دستيابي به توسعه پايدار است. براي سازماندهي مناسب زنان و توانمندسازي آنان در فرايند توسعه، برنامه ريزي و اقدامات اصولي مورد نياز است که طليعه آن در دنيا قابل مشاهده است. در پژوهش حاضر که از نوع پژوهش هاي اسنادي است. بر حسب دستاورد يا نتيجه تحقيقات انجام شده، بوده است. ابزار جمع‌آوري داده‌ها، اسناد و مدارک مي باشد که با استفاده از منابع مختلف داده هاي لازم را جمع آوري و از طريق روش تحليل، داده ها مورد بررسي قرار گرفت و ضمن بررسي وضعيت زنان در فعاليت‌هاي اقتصادي و لزوم توانمندسازي آنان، زمينه ها و بستر مورد نياز آن با مطالعه موردي در استان فارس بررسي شده است و راهکارهاي لازم مورد بحث قرار گرفته و همين طور به برنامه‌ريزي پروژه‌هاي توسعه با در نظر گرفتن مساله جنسيت در آنها و استراتژي هاي توجه به زنان و جنسيت در توسعه پرداخته شده است.

متن کامل مقاله