عنوان
بررسي ارتباط ميان گرايش دختران روستايي وعشايري به آموزشهاي مهارتي در استان آذربايجان غربي
نویسنده (گان)
واصف,عبداله;اميدباراندوزي,زيبا
چکیده مقاله
بهره گيري از نيروي شگرف زنان براي دستيابي به رشد و توسعه بايد مورد توحه برنامه ريزان ملي با شيوه هاي زندگي موجود در ايران (عشايري ،روستايي،شهري )و باياري گرفتن از انديشه هاي خلاق و سازنده زناني که نيمي از جمعيت کشور وتربيت کنندگان نيم ديگر آن مي باشند قرار گيرد، پايين بودن سطح توسعه زنان در مقايسه با مردان موجب تفاوت سهم درآمدي زنان نسبت به مردان شده است که درمورد زنان روستايي و عشايري اين نسبت صفر به صد (صفردرصد) ميباشد در حاليکه سهم درآمدي زنان در ايران 7/9درصد بوده است و رتبه استان آذربايجانغربي بر اساس توسعه انساني در آخرين رتبه ها يعني قبل از کردستان و سيستان و بلوچستان ميباشد . متاسفانه در تمامي همايش ها و کنفرانس هاي ملي و استاني و بين المللي روستايي و عشاير ي که در کشور تشکيل شده در هيچ يک از آنها زني به نمايندگي شرکت نداشته و در هيچ مصوبه وبيانيه اي بطور مستقيم وغير مستقيم به نقش زنان وبهبود وضعيت اجتماعي،فرهنگي،اقتصادي،سياسي ومشارکتي آنان اشاره نشده است.لذا باتوجه به اهميت موضوع، اين تحقيق با عنوانبررسي ارتباط ميان گرايش دختران روستايي وعشايري به آموزشهاي مهارتي و بازارکار استان آذربايجان غربي انجام گرديده، در اين پژوهش رويه تحقيق پيمايشي است و از روش مقطعي پيمايشي از نوع ارزشيابي Cross sectional با استفاده از پرسشنامه،مصاحبه،اسناد ومدارک،آزمونها ، مقياس هاي اندازه گيري،و... براي بررسي سوالات تحقيق استفاده شده است. فرضيه هاي اصلي اين مطالعه عبارتند از : 1- آيا بين عدم ارائه اطلاعات كافي از سوي مسئولان و ناشناخته ماندن رشته هاي فني و حرفه اي و عدم گرايش دانش آموزان روستايي و عشايري رابطه معناداري وجود دارد؟ 2- آيا بين نگرش جامعه و اوليا دانش آموزان و پايين بودن منزلت شغلي اين رشته نسبت به رشته هاي ديگر و عدم گرايش دانش آموزان رابطه معناداري وجود دارد؟ يافته هاي حاصل از بررسي نظرات پاسخگويان نشان مي دهد كه 73% آنان با گرايشهاي رشته هاي دوره نظري آشنايي خيلي كمي دارند و فقط حدود 8% از پاسخگويان با رشته هاي فني و حرفه اي آشنايي داشته و 85% از آنان هيچگونه تمايلي به كسب اطلاعات از اين رشته ها نداشته اند. و 74% از پاسخگويان معتقدند نگرش جامعه و تصميمات پدر و مادر در انتخاب رشته آنان دخيــــل بوده است و 65% از دانش آمـــوزان كاملاً اعتقاد دارند كه دانش آموزان رشته هاي كـــاردانش و فني و حرفه اي در مقايسه با افراد ديگر ناموفق هستند. و 70% از آنان رشته هاي فوق را هزينه بر مي دانند . 81% از دانش آموزان اظهار داشته اند كه هنرستانها رشته هاي مورد علاقه آنان را ارائه نمي دهند.

متن کامل مقاله