عنوان
مشارکت گروه هاي نا مرئي در فرايند توليد و توسعه روستايي
نویسنده (گان)
محمدزاده,يوسف;حسين زاده اصل,حسن
چکیده مقاله
امروزه، يکي از مهمترين ديدگاه هاي توسعه روستايي ، حرکت به سوي کشاورزي پايدار با تاکيد بر مشارکت زنان وديدگاه جنسيتي است. زنان به عنوان نيروهاي نامرئي در توليدات روستايي داراي نقش هاي متفاوتي هستند، باتوجه به سهم عمده زنان روستايي در کشاورزي ، متاسفانه در طرح هاي توسعه پايدار کشاورزي، اين قشر کمتر مورد توجه قرار گرفته وهمچنان به عنوان شرکاي «نامرئي» باقي مانده اند.از آنجايي که در دهه هاي اخير زنان دسترسي بهتري به دانش و اطلاعات فني در عرصه هاي اقتصادي داشته اند، مشارکت داوطلبانه وآگاهي هاي آنان در اين زمينه ها افزايش يافته است. مطالعه حاضر از نوع کاربردي و با استفاده از روش توصيفي-همبستگي انجام شده است.در اين مطالعه با استفاده از 13 شاخص اساسي استخراج شده از شاخص هاي فائو به بررسي ميزان اثر بخشي عملکرد زنان روستايي وهمچنين ميزان دستيابي طرح به اهداف ازپيش تعيين شده پرداخته است.جامعه آماري اين تحقيق کليه زنان و دختران روستايي بالاي 15 سال و در 9 روستاي دهستان هاي فيرورق،سکمن آباد، قره سو وايواغلي شهرستان خوي به تعداد 548 نفر که از طريق پرسشنامه يا مصاحبه حضوري گردآوري شده است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه انتخابي از ميان آنها 158 نفر به دست آمده، در هر روستا انتخاب گرديد.نتايج حاصل از تحقيق نشان ميدهد که مشارکت زنان روستايي در برنامه هاي توسعه مي تواند بازده وبهره وري را تا24٪ افزايش دهد. بيشترين درصد فراواني مربوط به مشارکت گروه سني 30-21 سال بوده و کمترين درصد فراواني مشارکت مربوط به سنين بالاي 50 سال مي باشد.ميانگين سن افراد مورد مطالعه 35/27 بوده است.بنابراين بيشترين افراد مشارکت کننده در برنامه هاي توسعه روستايي از قشرجوان بوده اند.با توجه به يافته هاي تحقيق راه کار هايي به منظور اثربخشي مشارکت زنان در برنامه هاي توسعه ارائه گرديد

متن کامل مقاله