عنوان
زنان، الگوهاي گذراندن اوقات فراغت،گردشگري روستايي
نویسنده (گان)
کامراني فر,حديث;بوذرجمهري,خديجه
چکیده مقاله
امروزه با به وجود آمدن شرايط جديد اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي،اوقات فراغت به عنوان يکي از محورهاي مهم زندگي مطرح شده است و کيفين گذراندن آن اهميت بيشتري يافته است که بررسي اثرات و پيامدهاي ناشي از گذراندن اوقات فراغت زنان و گردشگري روستايي يکي از موضوعات مهم مورد توجه جغرافيدان¬ها است،که در زندگي همه¬ي انسانها در کنار کار و فعاليت¬هاي روزانه از اهميت ويژه¬اي برخوردار است واوقات فراغت و چگونگي گذراندن آن در زمان بيکاري است.نظر به ارزش والاي زن در جامعه و با توجه به اينکه زنان روستايي بخش قابل توجهي از وقت و انرژي خود صرف فعاليتهايي مي¬کنند که در محاسبات توليد و درآمد ملي ناديده گرفته مي-شود.اوقات فراغت يکي از راههايي است که کمک مي¬کند تا زنان ضمن شرکت در فعاليت¬هاي فراغتي،وظايف مادري و شهروندي خود را بهتر نسبت به جامعه انجام دهند.در اين پژوهش براي بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت زنان روستايي و نقش گردشگري روستايي در مناطق روستايي دهستان طرقبه در گذراندن اوقات فراغت زنان روستايي شاخص ها و عوامل گوناگوني بررسي شده است که در روستاهاي مورد مطالعه در محيطExcel ميانگين شاخص¬ها و نظرات اهالي محلي محاسبه شد و براي تحليل داده¬ها از آزمون تي تک نمونه اي استفاده شده است که براساس آزمون تي تک نمونه اي شاخص شغل و نوع کار با 30.736 بيشترين تاثير را در گذاراندن اوقات فراغت زنان روستايي در رابطه با گردشگري داشته است و شاخص سن با 11.857 کمترين تاثير را گذارندن اوقات فراغت زنان روستايي در رابطه با گردشگري داشته است.

متن کامل مقاله