عنوان
سرمايه اجتماعي خانواده و مشارکت زنان روستايي
نویسنده (گان)
نوري,مريم;دهقان,مريم
چکیده مقاله
امروزه توجه به نقش زنان به عنوان نيمي از منابع انساني نه تنها از موضوعات اساسي توسعه اجتماعي و اقتصادي هر کشور به شمار مي رود بلکه ابزاري مؤثر در تحقق ديگر اهداف توسعه نيز محسوب مي شود. از اين رو يکي از شاخص هاي درجه توسعه يافتگي يک کشور ميزان مشارکت و نقشي است که زنان در آن کشور دارا هستند. در اين ميان نقش سرمايه اجتماعي خانواده به عنوان يک عامل تاثير گذار مي تواند در مشارکت زنان روستايي در فرآيند توسعه نقش بسزايي داشته باشد. بر اين اساس هدف اين مقاله بررسي نقش سرمايه اجتماعي خانواده بر مشارکت زنان روستايي است . روش تحقيق اين مطالعه توصيفي است که داده هاي تحقيق از طريق روش کتابخانه اي بدست آمده است. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که نقش سرمايه اجتماعي خانواده در مشارکت زنان روستايي يک اصل غير قابل انکار است و با نظام حمايتي خانواده (درون ) و جامعه(بيرون)ارتباط دارد.

متن کامل مقاله