عنوان
سنجش ميزان مشارکت زنان روستايي استان آذربايجان شرقي در تعاوني هاي زنان روستايي و ارتباط آن با ميزان تسهيلات دولتي
نویسنده (گان)
زرگري,رقيه
چکیده مقاله
تحقيق حاضر در صدد آن است تا ميزان مشاركت زنان روستايي در تعاونيها ورابطه آن با تخصيص تسهيلات دولتي را بررسي نمايد. مشاركت (Participation) به عنوان كليدي‌ترين عنصر در دستيابي به اهداف توسعه روستايي از اهميت خاصي برخوردار است.مشاركت حالتي است كه افراد به طور ارادي و آگاهانه و با ميل و رضايت خود و بدون هيچگونه اجبار، در تشكل‌ها و تعاونيهاي روستايي همكاري مي‌كنند و اين همكاري از مرحلة تصميم‌گيري تا اجراء، نظارت و ارزشيابي برنامه‌ها تداوم دارد و به طور مستمر جريان پيدا مي‌كند. گرچه موضوع مشاركت در ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، مدت مديدي است كه در جهان مطرح شده است، اما جاي خالي اين بررسي‌ها، بخصوص در ابعاد اجتماعي و اقتصادي آن، در تعاونيها و با گرايش زنان روستايي بشدت احساس مي‌شود. مطالعاتي كه تاكنون در حول و حوش پژوهش حاضر انجام گرفته است تا حدودي متغيرهاي مشابه هم را اندازه‌گيري نموده‌اند، ليكن اين تحقيق در صدد آن بوده است كه متغيري ملموس، كاربردي و در عين حال جديدي را با تاكيد بر آراء و نظريات جامعه‌شناسان ارائه دهد، بدين منظور از ديدگاههاي جامعه‌شناسان برجسته‌اي نظير فريدمن وويور،ماسلي وچيرت،جوليوس نيرره،اوفاف وکوهن و ... به موضوع پرداخته شده است. در اجراي تحقيق از روش پيمايشي و براي گردآوري داده‌ها از پرسشنامه‌ استفاده شده است نتايج تحقيق با نمونه‌گيري از 128 نفر از زنان عضوو11 مورد تعاوني روستايي درسطح استان نشان مي‌دهد كه بين ميزان مشارکت زنان در تعاوني ها و تخصيص تسهيلات دولتي به آنان، رابطه معني دار وليکن معکوسي وجوددارد.

متن کامل مقاله