عنوان
نقش کارآفريني زنان درتوسعه مناطق روستايي نمونه موردي شهرستان دشتي
نویسنده (گان)
اماني,محمد
چکیده مقاله
بر اساس مباني توسعه پايدار يکي از مهمترين ابعاد نظريه¬هاي توسعه پايدار روستايي، توسعه اقتصادي همراه با توسعه اجتماعي، فرهنگي و محيطي مي¬باشد. اين تفکر اقتصادي امروزه در نظريه¬هاي اقتصادي توجه ويژه¬اي به فعاليت¬هاي خود¬¬جوش اقتصادي با عنوان کار¬آفريني روستايي دارد و راهکار جديدي نيز در نظريه¬هاي توسعه براي رشد و توسعه مناطق روستايي به شمار مي¬آيد. به همين دليل امروزه در اکثر کشورهاي مختلف توجه خاصي به کار¬آفريني و کار¬آفرينان مي¬شود و تقويت کار¬آفريني و ايجاد بستر مناسب براي توسعه آن از ابزار پيشرفت اقتصادي کشورها و بويژه کشورهاي در حال توسعه به شمار مي¬آيد.با توجه به اهميت بحث کار¬آفريني روستايي در فرايند توسعه روستايي، در پژوهش حاضر به بررسي نقش کار¬آفريني در توسعه مناطق روستايي در شهرستان دشتي پرداخته شده است. منطقه مورد مطالعه داراي سه دهستان به نام¬هاي: چغاپور، کاکي و کبگان مي¬باشد. علي¬رغم وجود پتانسيل¬هاي مناسب در اين روستاها، عدم توجه کافي به اين پتانسيل¬ها عدم توسعه و در برخي موارد حتي خالي از سکنه شدن آنها را در بر داشته است. اهداف اين تحقيق شامل: 1) ارزيابي نقش کار¬آفريني در توسعه بخش کاکي 2) بررسي رابطه ويژگي¬هاي شخصيتي کار-آفرينان و رشد کار¬آفريني روستايي در منطقه مورد مطالعه 3) شناسايي عوامل مؤثر در رشد کار¬آفريني و تنگناهاي موجود در بحث کار¬آفريني در بخش کاکي، مي¬باشد. براي تجزيه و تحليل داده¬ها از نرم¬افزارهاي Spss, Exle, Gis و براي آزمون فرضيات از آزمون¬هاي ضريب همبستگي پيرسون، اسپيرمن و رگرسيون استفاده گرديده است. علي¬رغم اينکه کار¬آفريني مي¬تواند نقش تعيين کننده¬اي در مناطق مورد مطالعه داشته باشد، اقدامات لازم در اين زمينه انجام نشده است. همچنين بين ويژگي¬هاي شخصيتي کار¬آفرينان، رشد کار¬آفريني و توسعه اقتصادي در بخش کاکي رابطه نزديکي وجود دارد.

متن کامل مقاله