عنوان
بررسي اثرهاي اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان روستايي مطالعه موردي: روستاهاي داراي صندوق در سيستان
نویسنده (گان)
بريماني,فرامرز;اکبري,سميه
چکیده مقاله
عليرغم نقش فعال زنان در توليد محصولات کشاورزي بويژه مواد غذايي زنان بخش قابل توجهي (حدود هفتاد درصد) از فقراي جهان را زنان تشکيل مي‌دهند. براي برون رفت از اين وضعيت اسف‌بار راهکارهايي از سوي کشورها اتخاذ شده است. که يکي از آنها توانمندسازي زنان روستايي است و از جمله ابزار آن نيز بهره‌گيري از اعتبارات خرد مي‌باشد. با توجه به نتايج مثبت اين طرح در برخي از کشورها و عملياتي شدن آن در ايران و منطقه مورد مطالعه اين پژوهش به منظور بررسي آثار آن انجام گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش کل زنان عضو صندوق‌هاي اعتباري خرد روستاهاي داراي صندوق(روستاهاي دولت آباد، ابراهيم آباد و شهرک معدن) که 67 نفر بوده است که از آنها 60 نفر و از ميان زنان غيرعضو نيز 60 نفر و به طريق روش نمونه‌گيري سهمي تصادفي (در دسترس) انتخاب شده اند. در تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون آماري t تک نمونه‌اي استفاده گرديد. نتايج نشان داد: اعتبارات خرد نتوانسته موجب افزايش درآمد زنان روستايي عضو صندوق‌ها گردد. ليکن با مقايسه ميانگن دو جامعه، وضعيت درآمدي زنان عضو از زنان غير عضو بهتر بوده است از اين منظر مي‌توان ادعا کرد اين طرح در توانمندسازي زنان روستايي سيستان بي‌تأثير نبوده است.

متن کامل مقاله