عنوان
نقش مديريت محلي در توانمندسازي زنان روستايي (مطالعه موردي: بخش خشکبيجار شهرستان رشت)
نویسنده (گان)
پوررمضان,عيسي;اسدي,زينب
چکیده مقاله
مديريت روستايي به عنوان يک عامل بسيار مهم در توسعه روستاها و بر پايه مديريت محلي استوار باشد و از ارکان اصلي حل مسائل و مشکلات ¬روستايي به شمار مي¬آيد. امروزه يکي از راهبردهاي مؤثر در توسعه همه¬ جانبه و پايدار نواحي روستايي، نقش مديران محلي در جريان ¬توسعه روستايي است بنابراين مديران جديد (شوراهاي اسلامي ودهياري¬ها) به عنوان يک نهاد مردمي که مديريت روستاها را بر عهده دارند، مي¬توانند با سياست¬گذاري و اجراي صحيح مديريت و برنامه¬هاي توسعه روستايي در قالب هدايت آنها براي استفاده از توانمندي¬ها، قابليت¬ها، ظرفيت¬ها و مشارکت مردمان محلي راه رسيدن به توسعه پايدار روستايي را هموار نمايند. با توجه به اينکه زنان روستايي نقش کليدي در امور مختلف بويژه توليدات کشاورزي، صنايع روستايي و... دارند، در جريان توسعه روستايي حائز اهميت هستند، و توانمندسازي آنان در¬کانون مفاهيم جديد توسعه و نقش آنها در ريشه کن کردن فقر وگرسنگي و پيشرفت در مناطق روستايي شناخته شده است. در اين راستا، مقاله حاضر سعي دارد به بررسي نقش مديران محلي (شوراي اسلامي و دهيار) در توانمند¬سازي زنان روستايي در¬ بخش خشکبيجار شهرستان رشت بپردازد. روش پژوهش حاضر بصورت توصيفي- تحليلي است و تعداد نمونه¬ها با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر بدست آمده است. سپس بعد از طراحي پرسش¬نامه¬ايي زنان روستايي بخش خشکبيجار بصورت تصادفي ساده/سيستمايتک مورد سنجش و آزمون قرار گرفتند. براي سنجش ¬داده¬ها از آزمون¬هاي تحليل¬ همبستگي (اسپيرمن، کندال، کرامر) و مک¬نمار در محيط نرم¬افزار SPSS استفاده شده است و يافته¬هاي تحقيق ¬حاکي از آن است که مديران محلي با عملکردهاي خود تأثير ¬قابل توجهي در زمينه¬هاي مختلف اعم از ايجاد فرصت¬هاي شغلي مناسب، تشويق زنان به فعاليت و مشارکت¬هاي اجتماعي و تقويت روحيه خلاقيت در زنان ¬روستايي محدوده مورد مطالعه داشته¬اند.

متن کامل مقاله