عنوان
صندوق اعتبارات خرد و توانمندي زنان روستايي
نویسنده (گان)
نورايي,منصوره;سعدي,حشمت اله
چکیده مقاله
نظام اعتبارات خرد يکي از راهکارهاي مطرح شده در چند دهه اخير به منظور تسريع فرايند سرمايه¬گذاري و تقويت بنياد مالي و پس¬انداز در مناطق روستايي و نهايتاً توانمندسازي جوامع روستايي و فقرزدايي از طريق ارتقاء بهره¬وري بوده است. به دنبال موفقيت رويکرد جديد تأمين مالي خرد در سطح جهان، طرح تشکيل صندوق¬هاي اعتبارات خرد زنان روستايي در ايران، توسط دفتر امور زنان روستايي و عشايري وزارت جهاد کشاورزي پيگيري شد. در همين راستا هفت صندوق در استان همدان و با 255 نفر عضو تشکيل شد. در اين تحقيق با روش پيمايشي، تأثير صندوق¬هاي اعتبارات خرد بر توانمندي¬هاي زنان روستايي بررسي شد. جامعه آماري تمامي اعضاء صندوق¬هاي اعتبارات خرد زنان روستايي استان همدان بود. نتايج تحقيق نشان مي¬دهد که فعاليت در اين صندوق¬ها بر توانمندي¬هاي زنان روستايي عضو تأثير معناداري دارد. نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان مي¬دهد که شاخص¬هاي توانمندي¬هاي اقتصادي زنان از جمله درآمد، پس¬انداز، هزينه¬هاي مصرف، دارايي¬ها و ....47/20 درصد، شاخص¬هاي توانمندي¬هاي اجتماعي زنان از جمله قدرت تصميم¬گيري زنان، روحيه کار و تلاش آنان، خودباوري و ....51/19درصد و شاخص¬هاي توانمندي¬هاي آموزشي(فرهنگي) همچون آشنايي با کسب و کار جديد، استفاده از نشريات ترويجي و ارتباط با کارشناسان ....02/11درصد از واريانس کل جامعه را تبيين مي¬کنند.

متن کامل مقاله