عنوان
ارزيابي توسعه انساني جمعيت زنان مناطق روستايي در شهرستانهاي استان همدانdocx.docx
نویسنده (گان)
غلامي سفر,يوسف
چکیده مقاله
مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادي و با تكيه بر اطلاعات موجود در سرشماريها، سالنامه هاي آماري، گزارشهاي ثبت و احوال سطح توسعه انساني را در جمعيت زنان روستايي شهرستانهاي مختلف استان همدان بررسي نموده و اقدام به رتبه بندي آنها نموده است. در بررسي شاخص توسعه انساني از دو مؤلفه طول عمر و دانش بهره جسته شد. براي ارزيابي طول عمر شاخص اميد به زندگي در بدو تولد و در هشتاد سالگي با استفاده از نرم افزار PAS و به روش غير مستقيم محاسبه گرديد. سطح دانش با محاسبه معرفهاي نسبت باسوادي بزرگسالان، نسبت افراد در حال تحصيل و ميزان افراد در حال تحصيل در مقاطع عالي ارزيابي گرديد. نتايج نشان دادند كه يك نابرابري عميق در كل شاخص توسعه انساني و همينطور در مؤلفه هاي آن در بين مناطق روستايي شهرستانها و جمعيت زنان آن مناطق وجود دارد. با توجه به شاخص توسعه انساني بدست آمده در جمعيت زنان روستايي، شهرستان اسدآباد در سطح ضعيف، بهار، رزن، كبودراهنگ، تويسركان و همدان در سطح متوسط و نهاوند و ملاير در سطح خوب مرتب گرديدند.

متن کامل مقاله