عنوان
زنان و کار آفريني روستايي (نمونه موردي زنان روستايي قاسم آباد سفلي شهرستان رودسر)
نویسنده (گان)
امامي,سيده فاطمه
چکیده مقاله
زنان در کشورهاي رو به توسعه، اميد اول براي ارتقاي خانواده‌ها و رشد و توسعه‌ي کشورهاي خود محسوب مي‌شوند. موفقيت زنان كارآفرين در جوامع نه ‌تنها سبب سودهاي اقتصادي مي‌شود، بلکه منافع اجتماعي و فرهنگي هم ايجاد مي‌نمايند. زنان به دلايل متعدد از جمله بيکاري و کاهش دستمزدها و نارضايتي از شغل قبلي، وارد کارآفريني مي‌شوند. چون کارآفريني راهي براي برون‌رفت از بيکاري معمول است. مطالعات‌ در ايران‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ در فاصله‌ سال‌هاي‌ 75 ـ 1355 هجري‌ شمسي‌ بيشترين‌ ميزان‌ اشتغال‌ جديد در اقتصاد ايران‌ به‌ شكل‌ كاركنان‌ مستقل‌ (خويش‌ فرما) بوده‌ است‌. متأسفانه‌ به دليل‌ عدم‌ حمايت‌ از اين‌ كارآفرينان‌ و سوق‌ دادن‌آنها در مسير رشد و توسعه، بزرگترين‌ چالش‌ اقتصاد ايران‌ در دهه‌ي‌ 1380 به بعد بحران‌ بيكاري‌ است. در حالي‌ كه‌ اگر در فاصله‌ 20 سال‌ مذكور حمايتي‌ جدي‌ از كارآفرينان‌ صورت‌ مي‌گرفت‌، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ هر يك‌ تنها يك‌ نفر ديگر را به‌ استخدام‌خود در آورند، مشکل بيکاري برطرف مي شد. پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت اشتغال زنان روستايي در روستاي قاسم آباد سفلي مخصوصا زناني که در رشته صنايع دستي مشغول به کار هستند صورت گرفته است. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش از نظر هدف کاربردي و از لحاظ نحوه جمع آوري داده ها از نوع پيمايشي( تکميل پرسشنامه) مي باشد. طبق بررسي هاي به دست آمده در اين روستا تعداد زنان تحت حمايت تعاوني روستايي که مشغول به بافت چادرشب مي باشند حدود 128 نفر است. نتايج نشان مي دهد که در اين روستا زنان با گسترش فعاليتهاي جنبي از جمله چادرشب بافي و لباسهاي محلي نقش بسيار محوري در افزايش درآمد و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد داشته اند. .

متن کامل مقاله