عنوان
اهميت نقش زنان روستايي در تأمين امنيت غذايي و معيشت پايدار خانوار
نویسنده (گان)
زارعي,شيما;رضايي,روح اله
چکیده مقاله
زنان روستايي قشري زحمتکش و فعالند که در واقع به‌عنوان نيروي عمده براي ايجاد تحول، منبعي بالقوه براي پيشبرد اقتصاد روستا و افزايش هر چه بيشتر نرخ رشد توليدات مواد غذايي مطرح مي‌باشند. با وجود نقش و سهم مهم اين قشر از جامعه جهت تأمين مواد غذاي در جهان، اغلب در راهبردهاي توسعه مورد کم توجهي يا بي توجهي قرار گرفته و متاسفانه در اکثر کشورها به فراموشي سپرده شده اند. هدف مقاله حاضر اين است که نقش زنان روستايي را به‌ عنوان يکي از ارکان کليدي در راستاي تحقق راهبردها و تأمين امنيت غذايي و معيشت پايدار موردبررسي قرار دهد. روش مورد استفاده به منظور گردآوري مطالب، استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي اينترنتي و مطالعات کتابخانه‌اي و اسنادي مي‌باشد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که اهميت حياتي نقش زنان روستايي در کمک به تأمين امنيت غذايي به ميزان وسيعي شناخته‌شده و غير قابل انکار مي باشد. زنان روستايي بايد به سطحي از توانمندي دست يابند که بتوانند با استفاده از قدرت خلاقيت، انعطاف پذيري و اطلاعاتي که در زمينه تنوع زيستي و بومي شان دارند، سيستم‌هاي توليد پايدار را به شيوه‌اي مبتکرانه در زمينه افزايش توليد مواد غذايي به کار بگيرند. ديگر اينکه دو عامل آموزش و اطلاع رساني به زنان روستايي در تداوم امنيت غذايي و معيشت پايدار خانوارهاي روستايي نقش بسيار مهمي ايفا مي‌کنند و به طور کلي هر تلاش ديگري نيز در جهت از ميان برداشتن موانع موجود، مي‌تواند شرايطي را فراهم آورد که راه دستيابي و دسترسي زنان به منابع توليد، افزايش حضور در عرصه هاي تصميم گيري، سياستگذاري، کاهش فشار کاري، بالا بردن امکان دسترسي به اشتغال و درآمد هموارتر شود و بدين ترتيب اسباب تأمين امنيت غذايي و تحقق معيشت پايدار به مرور زمان فراهم گردد.

متن کامل مقاله