عنوان
تبيين مفهومي علل و بازخوردهاي زنانه(مونث) شدن مهاجرتهاي روستايي
نویسنده (گان)
صادقلو,طاهره
چکیده مقاله
امروزه به واسطه توسعه اطلاعات و ارتباطات و تکنولوژي مرزهاي سياسي جاي خود را به مرزهاي ايدئولوژيکي داده اند. فضاهاي شهري و روستايي به سمت همگوني و وحدت حرکت مي نمايد و بسياري از فضاهاي روستايي در حال گذار از ماهيت روستايي خود به شهرهايي با هويت مبهم مي باشند. اما آنچه هنوز تفاوتهاي فضاهاي شهري و روستايي را مانند اهرمي براي جلب جمعيت مهاجر از روستا به فضاهاي شهري برجسته ساخته است، شرايط نامساعد زيرساختي، سنگيني باورهاي و تعصبات اجتماعي، نقش خودکنترلي اجتماعات روستايي و تناقض ارزشهاي فراگير شده در سايه توسعه ارتباطات و اطلاعات با فضاي سنتي روستاهايي مي باشند که قادر به توجيه و تامين جمعيت روستايي خود نيستند. بخش عمده جمعيت اجتماعات روستايي را زنان تشکيل مي دهند که به واسطه ي عوامل مختلفي نظير ارتقاء آگاهي هاي ناشي از توسعه ارتباطات و اطلاعات، تغيير کارکردهاي فضاهاي روستايي و نقش توليدي زنان، انگيزه تحصيل و اشتغال و نظاير آن به انحاء مختلف دچار تغيير باورهاي سنتي و گذار از کارکردها و نقش هاي پيشين زن روستايي به سوي باورهاي جديد گرديده اند. يکي از مهمترين نتايج اين تغييرات اجتماعي- ارزشي، تمايل به تحرک از فضاهاي بسته روستايي به سوي شهرها براي دستيابي به موقعيت و فرصتهاي جديد مي باشد. به گونه اي که بخش مهمي از مهاجران کنوني جهان را زنان شامل مي شوند. افزون بر زنان شهري، زنان روستايي نيز که بخشي از اين مهاجران هستند. از اين پديده در عرصه علمي تحت عنوان مونث شدن جريان مهاجرتها ياد مي شود. بر اين اساس مطالعه حاضر، با روش شناسي تبييني از طريق روش کتابخانه اي به دنبال شناسايي عوامل تاثيرگذار بر تمايل زنان روستايي به خروج از روستاها و مهاجرت به شهرها و به عبارتي تحليل علت افزايش سهم زنان روستايي در فرايند مهاجرتها مي باشد. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که عمده مهاجرت زنان به واسطه شرايط اقتصادي و آموزش مي باشد که داراي بازخوردهاي مثبت و منفي در مناطق روستايي مي باشد.

متن کامل مقاله