عنوان
بررسي به منظور شناخت گرايش ها و تعيين زمينه آموزشي مورد نياز زنان روستايي (مطالعه موردي- شهرستان باخرز در استان خراسان رضوي)
نویسنده (گان)
گل محمّدي,فرهود;شيخ احمدي,حبيب الله
چکیده مقاله
زنان روستايي به عنوان يكي از محرومترين اقشار جامعه،كه نقش اساسي در توليدات كشاورزي و مديريت امور منزل و سرپرستي وتربيت فرزندان و نسل آينده كشاورزان و روستاييان را دارند داراي نيازهاي آموزشي و يادگيري متنوعي مي باشند كه در صورت شناسايي دقيق اين نيازهاي آموزشي مختص آنان، مي توان آموزشهاي مورد نياز زنان روستايي را با كارآيي و اثر بخشي بسيار بيشتردر آينده طراحي نمود. منطقه شهرستان باخرز به لحاظ صنعت و اقتصاد ضعيف است و جمعيت زيادي از شهرستان باخرز به امر كشاورزي مشغول هستند كه كشاورزي هم به دليل خشكسالي هاي پي درپي وهزينه هاي بالاي توليد ديگر پاسخگوي نياز مردم نيست و به همين دليل شهرستان باخرز همراه با شهرستان هاي تربت جام و تايباد و بالاترين رقم بيكاري را درسطح استان دارا مي باشد. پرسش اصلي تحقيق عبارت است از: چگونگي و شناخت نگرش زنان روستايي در رابطه با تأثيرات و بررسي به منظور شناخت گرايش ها و تعيين زمينه آموزشي مورد نياز زنان روستايي (مطالعه موردي- شهرستان باخرز در استان خراسان رضوي) و تأثيرات و کيفيت و کميت برنامه هاي آموزشي– ترويجي ويژه آنان در شهرستان باخرز در استان خراسان رضوي بر سطح زندگي و رفاه خانوارهاي آنها مي باشد. در اين راستا، بررسي به منظور شناخت گرايش ها و تعيين زمينه آموزشي مورد نياز زنان روستايي (مطالعه موردي- شهرستان باخرز در استان خراسان رضوي)يکي از محورهاي اساسي در توانمند سازي زنان روستايي مي باشند. در ارائه اين برنامه ها، آموزشگران نقش فوق العاده اي دارند. نظر سنجي از زنان روستايي به منظور شناخت گرايش ها و تعيين زمينه آموزشي مورد نياز آنها و شناسايي مسائل و مشکلات و نارسايي هاي اين برنامه ها مي تواند در بهبود عمکرد و کارايي اين آموزشها نقش اساسي داشته باشد.

متن کامل مقاله