عنوان
بررسي نقش زنان برتوسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردي روستاي ابيانه
نویسنده (گان)
چقاجردي,ايمان;,
چکیده مقاله
صنعت گردشگري در قرن حاضر به عنوان يكي از پر رونق¬ترين صنايع و نيرو محركه توسعه اقتصاد جهاني شناخته مي¬شود. اين صنعت نو ظهور توانسته با تاثيرگذاري خود روي ديگر صنايع نظر بسياري از دست اندر كاران صنايع را به خود جلب كندتوسعه گردشگري در مناطق روستايي يکي از راههاي نجات روستاها از فقر قلمداد مي شود..اولين گام در توسعه گردشگري روستايي ،شناسايي موانع و چالشهاي آن است.زنان به عنوان يکي از مهمترين ارکان روستا در توسعه گردشگري روستا نقش مهمي ايفا مي کنند. هدف از اين پژوهش نقش زنان برتوسعه گردشگري روستاي ابيانه مي باشد و از مدل swot براي تحليل آن استفاده شده است.روش اين پژوهش بر اساس هدف کاربردي مي باشد و بر اساس ماهيت توصيفي موردي است.جهت جمع آوري اطلاعات از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. نتايج حاصله از اين پژوهش نشان داد عدم اعتماد کافي به بانوان، عدم وجود مراكز متخصصان زن گردشگري وعدم برگزاري جلسات کافي در جهت برگزاري نشت هاي بانوان مهمترين عواملي مي باشند که در ضعف نقش زنان در گردشگري روستايي ابيانه نقش دارند در پايان نيز سعي شده است راهکارهايي به منظور استفاده بهينه از قابليت¬ها و امکانات موجود در صنعت گردشگري روستايي ابيانه ارائه گردد.

متن کامل مقاله