عنوان
تبيين نقش و اهميت نهادهاي اعتباري خرد در توسعه پايدار روستايي با تاكيد بر زنان روستايي
نویسنده (گان)
پالوچ,مجتبي;عفتي,محمد
چکیده مقاله
سرمايه و سرمايه گذاري يکي از مهمترين چالش توسعه روستايي است. مساله اساسي اين مقاله چگونگي استفاده از تجارب دهه هاي اخير براي در اختيار قرار دادن حداقل اسرمايه وعتبار براي انجام فعاليت به زنان روستايي است که به طور عمده به علت عدم دسترسي به وثيقه مورد نياز نتوانسته‏اند از خدمات اعتباري استفاده نمايند. مساله اين است که چه نهادي مي تواند در برآورد اين حداقل نيازها موثر باشد. تجربيات جهاني و اجراي پايلوت درايران دراين زمينه نشان مي دهد، زنان روستايي از طرفي نيازمند بوده و از طرفي داراي پتانسيل مناسبي هستند. مساله از اين نظر ضرورت و اهميت بيشتري پيدا مي کند كه اين قشر عظيم مشاركت فعالي درعرصه مختلف توليدي اعم از كشاورزي، صنايع روستايي و نقش موثري درتوسعه پايدار روستايي دارند و درحال حاضر نيز به علت مهاجرت اكثريت جوانان ذكور روستايي مي بايست فعاليت بيشتري داشته باشند. از اين رو مقاله سعي دارد با نگاهي مستند به فعاليت هاي زنان روستايي در عرصه كشاورزي و فعاليت درروستا و ذکر تجربياتي كه درآن زنان روستايي مخاطب وامهاي كوچك اعتباري بوده اند، موضوع را بيشتر تبيين نمايد. ابعاد مساله مد نظر با تحقيق توصيفي بر اساس روش کيفي و اسناد کتابخانه‏اي تشريح مي‏شود. هدف اين مقاله تبيين نقش و اهميت نهادهاي اعتبارات خرد روستايي در توسعه پايدار روستايي با تاكيد بر زنان روستايي است تا با استفاده از تجربيات بشري نهادسازي مناسبي براي اين منظور صورت گيرد.

متن کامل مقاله