عنوان
سنجش کيفيت زندگي زنان روستايي
نویسنده (گان)
سربرقي ,تکتم ;محمودي,حميده;نوربخش,زهرا
چکیده مقاله
زنان روستايي به عنوان نيمي از جمعيت هر كشور نقشي تعيين كننده در توسعه پايدار روستا دارند. وضعيت زنان در هر جامعه اي نشانگر ميزان پيشرفت آن جامعه است، و اين واقعيتي است كه روز به روز تعداد بيشتري آن را در مي يابند. در اين راستا هدف از پژوهش حاضر سنجش رضايت مندي زنان روستايي از کيفيت زندگي خود مي¬باشد و تفاوت هاي آن در بخش شانديز بين زنان خانه دار و زنان شاغل مي باشد. براي اين منظور با روش شناسي كتابخانه اي و توصيفي- تحليلي، 8 روستا از منطقه به عنوان روستاهاي نمونه در قالب 221 خانوار از طريق نمونه گيري براي مطالعه انتخاب گرديد تا پرسشنامه هاي تدوين شده از طريق شاخص هاي تحقيق تكميل گردد. براي دستيابي به هدف پژوهش، با استفاده از نرم افزار spss و از آزمون هاي پيرسون، تي با دو نمونه مستقل و تي تک نمونه اي استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه بين ويژگي هاي فردي و ميزان رضايت مندي زنان از کيفيت زندگي رابطه‌اي معني داري وجود ندارد. براساس نتايج آزمون تي با دو نمونه مستقل بين شاخص رضايت مندي تفاوت معني دار بين نظرات زنان خانه دار و شاغل ثابت شده است. ميانگين نمرات رضايت مندي کيفيت زندگي زنان شاغل بيش از زنان خانه دار مي باشند. در بين ابعاد کيفيت زندگي بعد اجتماعي مهمترين عوامل کيفيت زندگي زنان روستايي بشمار مي آيند.

متن کامل مقاله