عنوان
توانمندسازي زنان روستايي از طريق تشکيل صندوقهاي حمايت از توسعه فعاليت هاي کشاورزي
نویسنده (گان)
نامجويان شيرازي,زهرا
چکیده مقاله
زنان نيمي از پيکره هر جامعه را تشکيل مي دهند و رسيدن به توسعه برابر و پايدار در جامعه بدون توجه به اين سرمايه عظيم اجتماعي ميسر نمي باشد. زنان روستايي از فقيرترين اقشار هر جامعه مي باشند که طي سالها از دسترسي به حداقل امکانات لازم محروم بوده اند و به دليل عدم دسترسي به منابع لازم از مشارکت اجتماعي محروم گرديده اند. در اين مقاله ضمن تشريح ضرورت و اهداف تشکيل صندوقهاي اعتبارات خرد زنان روستايي و ارايه تصويري از وضعيت موجود صندوقهاي خرد تشکيل شده همراه با ارايه اطلاعاتي از نحوه و ميزان عملکرد اين صندوقها، ضرورت تشکيل صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي کشاورزي زنان روستايي در سطح شهرستان به عنوان گامي در جهت رفع نياز زنان روستايي به اعتبارات مالي عنوان گرديده است. عملکرد اين صندوقها در سالهاي اخير نشان داده تسهيلات ارائه شده توسط اين صندوقها با شرايطي نظير سهل الوصول بودن، تناسب تسهيلات با نياز اعضا، محور قرار دادن تنگدستان روستايي، اتکا به منابع داخلي و مردمي، کارمزد کم و بدون نياز به وثيقه هاي بانکي رايج، اعتبارات مورد نياز زنان روستايي را در حد قابل قبولي برآورده ساخته است.

متن کامل مقاله