عنوان
بررسي تأثير شرايط جغرافيايي و طبيعي سکونتگاه¬هاي روستايي در ميزان مشارکت زنان روستايي، مطالعه موردي دهستان بناب، شهرستان زنجان
نویسنده (گان)
سپهرآذر,ميثمه
چکیده مقاله
در فرايند توسعه روستايي آگاهي از نقشها و توانايي¬هاي آحاد جامعه بسيار مهم است زيرا مشارکت گسترده آنها را در زمينه ملي و محلي نشان مي¬دهد. علاوه بر ويژگي¬هاي فردي و شخصي، ساختار جغرافيايي، بافت اقتصادي و الگوهاي اجتماعي – فرهنگي روستا نيز بر کارکرد و زندگي زنان روستايي تأثير گذار است به گونه¬اي که در محيط¬هاي جغرافيايي مختلف کارکرد زنان متفاوت مي¬باشد. مقاله پيش رو مبتني بر کار ميداني و تکميل پرسشنامه است. نوع تحقيق کاربردي، روش تحقيق توصيفي – تحليلي، روش گردآوري اطلاعات کتابخانه¬اي و ميداني و روش تجزيه و تحليل کمي و کيفي است. به جهت ويژگي¬هاي متفاوت توپوگرافي در منطقه مورد مطالعه، براي دستيابي به يک جمع¬بندي کلي سعي گرديد روستاها را به جهت محل استقرار و شرايط توپوگرافي در سه گروه عمده يعني روستاهاي کوهستاني ، روستاهاي پايکوهي و روستاهاي دشتي تقسيم کرد. نتيجه يافته¬ها نشان داد که ويژگي¬هاي متفاوت توپوگرافي بر روي مشارکت زنان تأثير چشمگيري نداشته است.

متن کامل مقاله