عنوان
سنجش ميزان سرمايه اجتماعي و ابعاد آن در بين زنان روستاهاي شهر شيراز (مطالعه موردي 7 روستاي شهر شيراز)
نویسنده (گان)
پرنيان,ليلا;همت,صغرا
چکیده مقاله
مقاله حاضر به مطالعه‌ي ميزان سرمايه اجتماعي زنان روستايي در ابعاد مختلف آن پرداخته است. اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است. نمونه‌ي مورد مطالعه 200 نفر از زنان ساکن در 7 روستاي اطراف شهر شيراز بوده که با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي سهميه‌اي چند مرحله‌اي انتخاب شدند. در اين مطالعه متغير سرمايه اجتماعي با توجه به چارچوب نظري برگرفته از آراء پاتنام؛ در ابعاد: صميميت اجتماعي، تعهد اجتماعي، مشارکت اجتماعي، همياري اجتماعي و اعتماد اجتماعي مورد سنجش قرار گرفت. با توجه به يافته‌هاي بدست آمده، زنان روستايي در بعد مشارکت اجتماعي و صميميت اجتماعي داراي بيشتر ميانگين و در بعد اعتماد اجتماعي داراي کمترين ميانگين (66/19) بودند. هم‌چنين نتايج استنباطي آزمون‌هايF test و T test نشان داد که ميانگين سرمايه اجتماعي زنان متأهل، تحصيل کرده بيشتر از ساير گروه‌ها است. نتيجه بدست آمده از رگرسيون دو متغيره نيز نشان داد که بين سن و سرمايه اجتماعي زنان روستايي ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد.

متن کامل مقاله